menu

Terms of Use

Szerzői jog

Jelen webhely (https://www.masterprint.eu) üzemeltetője a MasterPrint Jelöléstechnika Mérnöki Tanácsadó Kft. (székhely: 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6., adószám: 13885120-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-111460, képviseli: Kárpátiné Toronyi Ilona ügyvezető;) a továbbiakban: “Üzemeltető“)

A webhely tartalma ellenkező megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

 

Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A MasterPrint Jelöléstechnika Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a Társaság rövidített elnevezése: MasterPrint Jelöléstechnika Kft., cégjegyzékszáma: Cg.07-09-024755, adószáma: 13885120-2-07, statisztikai számjele: 13885120-7112-113-07, székhelye: 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.) a személyes adatok kezelése körében megtartja a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályi előírásokat, e körben különösen is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotörvény), valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletét (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) rendelkezéseit.

 

I. Fogalom-meghatározások

 1. „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

II. Az adatkezelő:

neve: MasterPrint Jelöléstechnika Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezése: MasterPrint Jelöléstechnika Kft.
cégjegyzékszáma: Cg.07-09-024755
adószáma: 13885120-2-07
statisztikai számjele: 13885120-7112-113-07
székhelye: 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.
adatvédelmi nyilvántartásban nyilvántartási szám: 02549/0001
elérhetősége:
telefon: +36 1 203-8599.
e-mail: [email protected]
honlapja: www.masterprint.eu

Az adatkezelőnél külön adatvédelmi tisztviselő nem tevékenykedik. Az adatokhoz az adatkezelő alkalmazásában álló kiválasztott, adatvédelmi képzésben részesült munkavállalók férnek hozzá, az adatkezelést kizárólag ők végzik.

 

III. Az érintett

Az adatkezelő a munkavállalói, valamint a vele munkaviszonytól eltérő más jogviszony keretében munkát végző személyeken túl kizárólag olyan személyek adatait kezeli, akik azokat részére bármilyen körülmények között (így különösen üzleti tárgyalások, üzletkötés, megállapodások, szerződések, hírlevélre történt önkéntes feliratkozás) önkéntesen megadták.

 

IV. Az adat

Az adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet az érintett részére önként átadott. Ezek leggyakrabban: név, e-mail cím, postai levelezési cím, telefonszám, munkakör.

 

V. Az adatkezelés keretei és célja

Az adatkezelő az érintett adatait (a gyűjtésüket és rögzítésüket követően) elsősorban tárolja, illetve arra használja fel, hogy az érintett felé közlést továbbítson vagy a híreit terjessze. Az adatkezelő az érintett adatait harmadik személynek (így adatkezelőnek sem) nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé, mind technikai, mind munkaszervezési körülményeit úgy alakítja, hogy az adatkezelés ne lépje túl az elérni kívánt célhoz szükséges minimális kereteket.

 

VI. Az adatkezelés korlátai

Az adatkezelő kizárólag az adatkezeléssel elérni kívánt célhoz szükséges minimális mennyiségű adatot kezel, az egyéb adatokat (az érintett ellentétes és kifejezett kérése híján) nem rögzíti, és azokkal összefüggésben más adatkezelési tevékenységet sem végez.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az érintett adatait határozatlan ideig, avagy az adatkezeléssel elérni kívánt cél megvalósulásáig kezeli, azt követően, vagy ha az érintett ezt előbb kéri, úgy akkor, amikor az érintett ezt kéri, visszaállíthatatlanul törli.

 

VIII. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Az érintett a hozzájárulását a [email protected] címre küldött elektronikus levélbe foglalt nyilatkozatával, vagy ide kattintva és az adatkezelés alól kivonni szándékozott adatait megjelölve teheti meg.

 

IX. Az érintett jogai

Az érintett az adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségein (elsősorban elektronikus levélben) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

X. Jogorvoslat

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  •  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.
   Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

2. Ha az érintett az adatkezelőnek az érintett tiltakozása alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – Békéltető Testülethez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. , email: [email protected], honlap: http://www.naih.hu, Hivatali kapu rövid név: NAIH, KR ID: 429616918,Telefon: +36 (1) 391 1400), avagy bírósághoz fordulhat.

 

Jogi felelősség és annak kizárása

A webhelyen közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. Az Üzemeltető nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. A felhasználó ügyfél jelen webhely használatával tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat.

Az Üzemeltető az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. Az MasterPrint Kft. ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett anyagokat, termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, a feltüntetett árak ajánlott árak, a kereskedelmi forgalomban tapasztalt árak ezektől eltérhetnek.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással a felhasználó kiléphet az Üzemeltető webhelyéről. A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak az Üzemeltető hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési és egyéb szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy az Üzemeltető azt megfelelőnek találja.

GINOP
Masterprint Szécshenyi 2020